info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ

अनुसन्धानको अनुमति को लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदन पत्रको ढाचा

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. अनुसन्धानको अनुमति को लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदन पत्रको ढाचा