info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

||
नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ

भू उपयोग विकाश तथा विपद न्यूनीकरण शाखा


शाखाको कार्य विवरणको आधारमा यस शाखामा एक जना उपसचिव प्रा।स्वा., इन्जि.जियोलोजी १, कृ.एग्रोनोमी अधिकृत १ गरी जम्मा ३ जना कर्मचारीहरुको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । विस्तृत कार्य विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

शाखाको कार्य विवरण 

१  भू उपयोग विकास नीतिसंग नबाझिने गरी भू उपयोग विकासको लागि आवश्यक नीति, रणनीतिहरु तयार गर्ने  

 • क्षतिग्रस्त भुमि पुनरुत्थान
 • नदि उकास जग्गा व्यवस्थापन
 • स्थान छनौट, फिल्ड अवलोकन

२  भू उपयोग विकाससंग सम्बन्धित सरकारी, गैह्रसरकारी संस्थाहरु र दातृ निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने

 • सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य तथा समन्वयका लागि अन्तरक्रिया गोस्ठी  
 •  प्रतिबेदन तयार

३  भू उपयोग विकाससंग सम्बन्धित संरक्षण र विकासका नमुना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, गराउने।

 • कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्ययोजना तयारी
 • स्थल पहिचान, सम्बेदनशिलता अध्ययन
 • सर्भे लागत अनुमान तयारी तथा स्वीकृत
 •  कार्यबिबरण तयारी र जनशक्ति परिचालन
 • व्यबस्थापकिय कार्ययोजना तयारी
 • अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना तथा समन्वय  

४  विपद् सम्बन्धि तथ्यांक तथा सूचना संकलन, विश्लेषण, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।

 • फिल्ड को बस्तुगत आध्ययन
 •  सूचना फारम तयारी
 • विपद जोखिम सूचना आध्याबधिक
 • बाढी पहिरो सम्भंधि जानकारी तथा तथ्यांक संकलन
 • सूचना प्रणालीमा तथ्यांक को प्रबिस्टी र व्यवस्थापन

५  जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा समानुकुलन सम्बन्धि तथ्याकं तथा सूचना संकलत, विश्लेषण, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने तथा बदलिदो परिवेशमा उपयुक्त हुने प्रविधि तथा रणनीति विकास गर्ने, गराउने ।

 •  जलबायु परिवर्तन सम्भंधि ज्ञान, तथ्यांक संकलन तथा अध्याबधिक कार्य
 • नमुना स्थानमा जलवायु परिवर्तन सम्भंधि कार्यमूलक अध्ययन अनुसन्धान तथा बिश्लेषण

६ जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संरक्षण साझेदारहरुसंग समन्वय सहकार्य गर्ने ।

 •  सरोकार निकाय बिचको अन्तरक्रिया, गोस्ठी सेमिनार कार्य संचालन
 • प्रतिबेदन तयारी

७ विपद् न्यूनीकरण न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, गराउने ।

 •   विपद जोखिम सम्भंधि बैठकमा सहभागी
 •   विपद जोखिम सम्भंधि जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन

८ क्षतिग्रस्त भूमि, नदीउकास जग्गा जस्ता क्षेत्रहरुको नक्शांकन गरी व्यबस्थापकिय कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गर्ने ।

 •    क्षतिग्रस्त भूमि, नदीउकास जग्गा जस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान तथा नक्सांकन
 • व्यबस्थापकिय कार्यान्वयन योजना तर्जुमा
 • फिल्ड अनुगमन तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

९  नदि उकास जग्गा व्यवस्थापनसंग सम्भंधित ऐन, नियमवालिहरुको कार्यान्वयन

 • नदि उकास जग्गा व्यवस्थापनसंग सम्भंधित ऐन, नियमवालिहरुको पुनराबलोकन
 • ऐन, नियमवालिहरुको कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या पहिचान तथा पृष्ठपोषण 

१०  विभागीय प्रमुखले तोकेको अन्य आवस्यक कार्यहरु गर्ने 

Image

महानिर्देशक

शिव कुमार वाग्ले

js.dg@dofsc.gov.np

015327574

Image

उप महानिर्देशक

गणेश पौडेल

js.watershed@dofsc.gov.np

Image

उप महानिर्देशक

रविन्द्र महर्जन

js.mgmt@dofsc.gov.np

9851203626

Image

उप महानिर्देशक

दिपक ज्ञवाली

js.fwpd@dofsc.gov.np

9851147255