info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ

 शाखाको कार्य विवरण

१.     बजेट तर्जुमाको कार्य गर्ने   

 • योजना तर्जुमा गोष्ठीमा विभागको प्रस्तावित चालु बजेट ( उपभोग तथा कार्य संचालन खर्चप्रस्तुत गर्ने  विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुको प्रस्तावित चालु बजेट तयार गर्न सहयोग  समन्वय गर्ने
 • विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुको प्रस्तावित चालु बजेट संकलन  विश्लेषण गर्ने
 • विभागको प्रस्तावित चालु बजेट LMBISमा प्रविष्टि गर्ने
 • विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको LMBIS प्रविष्ट गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग समन्वय गर्ने
 • बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा हुने छलफलमा सहभागी हुने

२.स्वीकृत बजेट नियमानुसार निकासा लिई कर्मचारीहरुको तलवभत्ता लगायतका सुविधाहरु समयमै उपलब्ध गराउनेनियमानुसार कर कट्टी गर्ने  दाखिला गराउने

 •  कर्मचारीहरुको तलवभत्ता समयमा नै उपलव्ध गराउने  नियमानुसार कट्टि गर्नु पर्ने करहरु समय मै कट्टी गर्ने  
 •   नियमानुसार कर्मचारी संचय कोषविमानागरिक लगानी कोष कट्टिको विवरण सहितको वैक दाखिला भौचर सम्वन्धीत कार्यालयमा बुझाउने
 •   पूंजिगत तर्फको बजेट निकासा खर्च सम्वन्धी कार्य गर्ने
 • बार्षिक रुपमा वेरुजुको सिमा बढ्दै गएको हुंदा कर्मचारीव्यक्तिसंस्थालाई खर्च लेख्नु अगाडी आवश्यक कागजातहरुको अध्ययन गर्ने  भुक्तानी आदेश तयार गर्ने
 • विभागमा तयार गरेको भुक्तानी आदेशलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गरी सम्वन्धित कर्मचारीव्यक्तिसंस्थाले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्ने

३.  राजश्व संकलन तथा दाखिला सम्वन्धी कार्य गर्ने

 •    विभागमा प्राप्त हुने राजश्व वैक दाखिला गर्ने  राजश्वको श्रेस्ता दुरुस्त राख्ने
 •  धरौटी फिर्ता लगायत धरौटी सम्वन्धी कार्यको मासिक श्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने

४. बेरुजु फर्छौट सम्वन्धी कार्य गर्ने

 •  विभाग  अन्तर्गत कार्यालयहरुको वेरुजु लगत अद्यावधिक गर्ने
 •  विभागको नाममा रहेको वेरुजु फर्छ्यौटका लागि पत्राचार गर्नेअसूल उपर गर्ने गराउने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने 
 • विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको वेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा ताकेता गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग  समन्वय गर्ने।

५.आर्थिक कारोवार सम्बन्धी सम्पूर्ण स्याहा श्रेस्ता दुरुस्त राख्ने 

 • कार्यालयले  राख्नु पर्ने आर्थिक कारोबारहरुको स्याहाश्रेस्ता दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने

६. आर्थिक प्रशासनको विषयमा राय पेश गर्ने

 • आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी विषयमा राय माग भै आएकोमा अध्ययन गरि राय पेश गर्ने,

७.आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने गराउने

 • विभागको आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउने
 • विभागको अन्तिम लेखा परिक्षण गराउने

८.केन्द्रिय आर्थिक विवरण तयार गर्ने

 • विभाग  अन्तर्गत कार्यालयहरुमा संचालित आयोजना / कार्यक्रमको केन्द्रिय बार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी सम्वन्धित निकायमा पेश गर्ने
 •  राजश्व  धरौटीको केन्द्रिय बार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरि पेश गर्ने

९.माथिल्लो निकायहरुबाट माग गरिएका विवरण उपलव्ध गराउने

 • माथिल्लो निकायबाट माग गरिएका आर्थिक प्रशासनसंग सम्वन्धित विवरणहरु फिल्ड कार्यालयहरुबाट माग गरि एकिकृत रुपमा तयार पारी सम्वन्धित निकायमा पठाउने 

१०.शाखालाई निर्दिष्ट गरिएका अन्य कार्यहरु गर्ने