info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ
सि.न शिर्षक डाउनलोड
1 वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०
2 निर्देशिकाको संगालो
3 राष्ट्रिय वृक्षरोपण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
4 वन जन्य उद्धम प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५
5 सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि -२०७५
6 जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिको कार्यविधि (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७३
7 वन क्षेत्रका विभिन्न कार्ययोजना निर्माण प्रकृयासंग सम्बन्धित वन विभागबाट पारित बिषयसूचिको संगालो
8 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि रास्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०७४
9 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३
10 सुराकी खर्च परिचालन कार्यबिधि २०७२
11 निकासी गर्न प्रतिवन्धित जडिवुटीहरु
12 गैरकाष्ठ वन पैदावारको श्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन¸२०६९
13 वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७
14 जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको गठन तथा संचालन निर्देशिका¸२०६८
15 वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति¸२०६८
16 कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७
17 स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा सहरी वन विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७
18 सार्वजनिक र परामर्स सेवाका लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७
19 सामुदायिक वन अभियन्ता छनौट कार्यविधि २०७४
20 कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७८
21 सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाइ ब्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्याबिधि¸ २०७७ (पहिलो संशोधन¸ २०७८)