info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ
सि.न शिर्षक डाउनलोड
1 अधिकार प्रत्योजन बारे
2 जटामसी संकलन तथा ओसार पसार सम्बन्धमा
3 तथ्यांक उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
4 बनस्पतिको परिमाण (कोटा) निर्धारण सम्बन्धमा
5 निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा
6 रास्ट्रिय वन क्षेत्र सरकारी दर्ता तथा लिजमा लिन र दिन नसकिने/नमिल्ने सम्बन्धमा
7 जटामसी संकलन सम्बन्धमा
8 विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा
9 फोरेस्टरको दरबन्दी बारे
10 खर्च गर्ने सम्बन्धमा
11 विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (अ. जरुरी)
12 स. व. र. हरुको का. स. मु. सम्बन्धमा
13 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (८४ वटै डिभिजन वन कार्यालय)
14 नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै प्रदेश वन निर्देशनालय, सबै डी.व.का.)
15 जानकारी सम्वन्धमा ।
16 जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्ययोजना सम्वन्धमा ।
17 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्वन्धमा ।
18 व्यवसायिक कबुलियति वनको राजश्व जम्मा गर्ने सम्वन्धमा (डिभिजन वन कार्यालय ८४ वटै)
19 वन क्षेत्र प्रयोग गरे बाफतको रकम दाखिला सम्वन्धमा
20 वन बिकास कोष रकम सम्वन्धमा (डिभिजन वन कार्यालय सवै) ।
21 वन डढेलो सचेतना सप्ताह कार्यक्रम सम्वन्धमा ( डिभिजन वन कार्यालय सबै)