9.12°C

zfvfsf] sfo{ ljj/0fsf] cfwf/df o; zfvfdf Ps hgf उपसचिव प्रा.:jf=, / Ps hgf सहायक e"–;+/If0f clws[t @ u/L hDdf # hgf sd{rf/Lx?sf] cfjZostf kg]{ b]lvG5 . lj:t[t sfo{ ljj/0f lgDgfg';f/ /x]sf] 5 .

zfvfsf] sfo{ ljj/0f M

        /fli6«o, k|fb]lzs, tyf :yflgo:t/sf hnfwf/ If]qx?sf] klxrfg, jlu{s/0f / k|fyldlss/0f ug]{

o   नक्सांकन तथा सिमांकन कार्य  

o   जलाधार क्षेत्र पहिचान

o   सूचना प्रणाली बिधिको प्रयोग

o   फिल्ड प्रमाणिकरण

        cGt/b]lzo, cGt/ k|b]lzo km}lnPsf gbLk|0ffnLx?sf] pKfNnf] / tNnf] tl6o cGt/;DaGw sfod ub{} PsLs[t hnfwf/ Joj:yfkg ug]{+

o   सामाजिक वातावरणीय परिस्थिति पहिचान

o   तल्लो उपल्लो तटीय प्रभाव मुल्यांकन र अन्तरसम्बन्ध पहिचान

o   सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया

        ;+j]bglzn tyf ;+/lIft hnfwf/ If]qx?sf] klxrfg, Joj:yfklso of]hgf th{'df / sfof{Gjog

o   मस्यौदा योजना तयारी

o   संबेदनशीलताको प्राविधिक आध्ययन  

o   अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

        ;+l3o:t/df /x]sf a[xt hnfwf/ Joj:yfkg s]Gb|x?sf] sfo{sf] ;dGjog ug]{

o   फिल्ड को बस्तुगत आध्ययन

o   अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

o   अन्तरनिकायगत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय छलफल

o   कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्ययोजना तयारी  

        ;+l3o hnfwf/;+u ;DalGwt lgsfox?;+u ;dGjo, ;xlhs/0f / ;xsfo{

o   अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम (सेमिनार तथा गोस्ठी)

o   प्राबिधिक प्रतिबेदनको तयारी तथा छलफल

        /fli6«o, k|fb]lzs, tyf :yflgo:t/sf ljleGg e"kl/lw jf hnfwf/ If]qx?sf] ;+j]bglzntf dfkb08 / ;"rs klxNofpg]

o   सम्बेदनशिलता को सूचक निर्धारण

o   बस्तुगत बिस्लेसण

o   सम्बेदनशिलता न्युनिकरण लागि मापदण्ड तयारी

o   फिल्ड अनुगमन तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

        jftfj/0fLo ;]jf e'QfgL tyf hnjfo' kl/jt{g ;DalGw cfjZos cWoog / sfof{Gjog lgb{]lzsf tof/

o   जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमको चुनौतिहरु पहिचान

o   वातावरणीय सेवा भुक्तानी सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम

o   कानुनी तबर बाट वातावरणीय सेवा भुक्तानी तथा जलबायु परिवर्तन कार्यक्रम लागि जोड

        hnfwf/ ;|f]t ;+alGw e"" h}ljs tyf ;fdflhs÷cfly{s tYofÍx? cWofjlws /fvL ;'rgf k|0fnLsf] Joj:yfkg .

o   भू जैविक तथा सामाजिक र आर्थिक तत्वहरु सम्बन्धित तथ्यांक संकलन

o   सूचना प्रणालीको विकास गरि जलाधार सम्बन्धित सूचना प्रविष्टि

o   जलाधार स्रोत र आर्थिक तत्वको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने

o   फिल्ड अनुगमन तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

        df}h'bf e" tyf hnfwf/ ;+/If0f ;DalGw sfo{ljlw lgb]{lzsf kl/dfh{g tyf jflif{s k|ltj]bg k|sfzg

o   मासिक प्रगति संकलन तथा प्रकाशन

o   वार्षिक प्रगति संकलन तथा प्रकाशन

o   भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालनार्थ कार्यविधि तयारी तथा विस्तार

o   भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम को लागि चाहिने नीतिगत व्यवस्था निर्धारण गर्ने तथा आबस्यक नीतिहरु को निर्माणमा सहयोग

o   निर्देशिका, कार्यविधि तथा बार्षिक प्रतिबेदनको उचित प्रबर्धन तथा प्रकाशन

 ljefuLo k|d'vn] tf]s]sf] cGo cfjZos sfo{x? ug{] 

Site Visitors