9.35°C

Basin Management Center Mahakali, Patan Baitadi


कार्यालयको विवरण

कार्यालयको नामः बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र¸ महाकाली

सम्पर्क ठेगानाः पाटन नगरपालीका वार्ड नं. 06 बैतडी

           मो नं 9858780004

           ईमेलः bmc.mahakali@dofsc.gov.np

कार्यालयको कार्यक्षेत्रः  दार्चुला¸ बैतडी¸ डडेल्धुरा र कञ्चनपुर जिल्लाहरु  

कार्यालय प्रमुखः श्री दामोदर सिंह ऐर

कार्यालय फो.नं. 095-400004   मो.नं. 9858780004

सूचना अधिकारी नाम र पद: महेन्द्र सिह पाल (सव-इन्जिनियर)

                         सम्पर्क नं. 9868711853

कर्मचारीको विवरण

1.   श्री दामोदर सिंह ऐर              नि.कार्यालय प्रमुख

2.   श्री कृष्ण सिंह भण्डारी            लेखापाल

3.   श्री महेन्द्र पाल                 सव-इन्जिनियर

4.  श्री रामदत्त पन्त                 ना.सु.

5.  श्री जय सिंह विष्ट                   ह.स.चा.

6.   श्री परमानन्द विष्ट                   का.स.

 

सेवा प्रवाह क्षेत्रः मुख्य मुख्य कामहरु उल्लेख गर्ने

· प्राकृतिक प्रकोप रोकथामः- पहिरो नियन्त्रण¸ गल्छी नियन्त्रण¸ खोला किनार संरक्षण¸ खहरे नियन्त्रण

·    विकासका पूर्वधार संरक्षणः- सिचाई कुलो संरक्षण¸ सडक पाखो संरक्षण

·   भूमि उत्पादकत्व संरक्षणः- खेतवारी संरक्षण¸ फलफुल रोपण¸ वाँस तथा डालेघाँस रोपण¸ बृक्षारोपण

·    सामुदायिक भू संरक्षणः- प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन तथा वितरण¸ तालीम गोष्ठी अवलोकन भ्रमण¸ ताल तलैया संरक्षण¸ संरक्षण पोखरी निर्माण । 

Site Visitors