info@dofsc.gov.np || +९७७-१-५३२०३०३ || ९७७-१-५३२१२३१ || ९७७-१-५३१६३७९

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग
बबरमहल, काठमाडौँ
सि.न शिर्षक डाउनलोड
1 राष्ट्रिय बृहत जलाधार व्यवस्थापन रणनीति, २०८०
2 राष्ट्रिय वनको एकिकृत रणनीतिको मस्यौदामा राय सम्बन्धमा सूचना!!!